Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Treårig utbildning på ST-nivå inom ämnesområdet Orofacial medicin

Definition av ämnesområdet Orofacial Medicin

Ämnesområdet Orofacial Medicin definieras som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

 

Gemensam kunskapsbas

En sjukdom eller ett funktionshinder kan ge upphov till ett antal komplicerade odontologiska tillstånd. Omvänt kan ett speciellt orofacialt problem förekomma eller ha samband med ett antal med olika medicinska tillstånd. De medicinska och odontologiska problemområdena är på så sätt intimt sammanlänkade och vilar på en gemensam odontologisk och medicinsk kunskapsbas. Detta förtydligar att ämnesområdet orofacial medicin är ett specifikt och sammanhållet kunskapsområde som avspeglar patienternas och hälso- och sjukvårdens behov.

 

Treårig vidareutbildning

En treårig utbildning på nivå motsvarande specialist bedrivs för tandläkare inom vårdområdet Orofacial medicin. Under den treåriga utbildningen skall en bred kunskap inhämtas inom hela vårdområdet. Utbildningen innehåller följaktligen ett stort inslag av en gemensam kunskapsbas för en specialitet.

 

Liksom inom alla specialiteter finns det inom ämnesområdet Orofacial medicin också specialinriktningar/profilområden som representerar spetskompetens inom området och inom vilka forskning och utveckling bedrivs. Exempel på spetskompetensområden är oralmedicinska slemhinneförändringar, tandvårdsrädsla, orala problem hos små och mindre kända handikappgrupper (SMKH), oralmotorisk dysfunktion och gerodonti. Tandläkare som genomgått den treåriga vidareutbildningen i Orofacial medicin kan, om han eller hon så önskar, i sin fortsatta utveckling profilera sig mot något av dessa eller andra spetskompetensområdeninom vårdområdet.

 

Målbeskrivning för treårig utbildning på nivå motsvarande specialist:

Den som genomgått utbildningen skall ha kompetens inom hela vårdområdet, därvid kunna bedriva:

  • prevention, diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd inom vårdområdet, vilka är av den svårighetsgraden att de kräver ett specialiserat omhändertagande
  • koordinering av vården i samverkan med brukare, personal i allmäntandvården, andra specialiteter inom tandvården och med personal i sjukvården och kommunal omvårdnad och service
  • konsultationsverksamhet och handledning
  • utveckling och forskning
  • undervisning till allmäntandvården, övrig specialisttandvård och hälso- och sjukvården i övrigt med syfte att patienter skall kunna tas omhand enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • övergripande planering av oral vård till människor med sjukdomar och funktionshinder i landsting och kommuner

 

Utbildningens omfattning

Utbildningen skall ske på heltid under tre år och omfatta klinisk tjänstgöring, teoretisk utbildning, auskultationer och fallpresentationer, multidiciplinär samverkan, tandvårdsplanering, profylaktik, hälsoekonomi, epidemiologi och etik, vetenskapliga studier och projektarbete samt pedagogisk utbildning och praktisk undervisningsträning. Grunden för utbildningen, se "3-årig försöksutbildning Orofacial Medicin 2004".

 

Ytterligare information

För vidare information om utbildningen, som f.n. bedrivs i en region och sju landsting, kontakta sakkunnig i styrgruppen, Inger von Bültzingslöwen via e-post ingervonb@hotmail.com, eller skicka ett meddelande via ”Kontakt” på hemsidan för Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM), www.som.nu. Information finns också på www.st-orofacial.dinstudio.se