Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Certifiering i Oral Medicin

SOM gratulerar Lillemor Björnstad och Ante Zachrisson, som efter utförda certifieringsföreläsningar på VårSOM i Marstrand 2015, har certifierats i Oral Medicin

 Tony Axèll, Gunnar Warfvinge, Lillemor Björnstad, Ante Zakrisson och Palle Holmstrup.

-----------------------------------------------

 

För anmälan finns blankett långt ned på denna sida. Skriv ut den, fyll i den och skicka sedan till föreningens sekreterare:

Helén Harnesk Nygren, Sjukhustandvården 8tr, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

Ingen person har certifierats under 2016 eller 2017

30 mars 2015 genomfördes den senaste skriftliga examinationen

27 april 2015 genomfördes den senaste muntliga examination (i Malmö)

23 maj 2015 genomfördes den senaste certifieringsföreläsningen i samband med Vår SOM i Marstrand

------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

SOM gratulerar Emma Ekenstråle från Göteborg, som efter genomförd certiferingsföreläsning den 22 maj 2014, har certifierats i Oral medicin.

-----------------------------------------------------------------------------------------

För information om examinationsnämnd - se nederst på denna sida.

För presentation av certifieringsprocessen, se PDF fil längre ned på sidan

Övrig info - se nedan

                    Regelverk för Certifiering i Oral medicin

Övergripande målsättning

Den som har genomgått certifieringen skall ha tillräckliga teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna utreda, diagnostisera och handlägga patienter med oralmedicinska frågeställningar.

Certifieringen skall inte betraktas som en formaliserad tidsbestämd utbildning. Processen som leder fram till examinationen anpassas istället utifrån den sökandes tidigare kunskaper och erfarenheter.

Certifieringsråd

Certifieringsrådet utgörs av 2-3 ledamöter som utses av SOM:s styrelse. Certifieringsrådets uppgift är att via aktiv studievägledning stödja certifieringskandidaten genom utbildningsprocessen. Detta sker via en skriftlig studieplan där omfång och innehåll av nödvändiga teoretiska och kliniska kunskaper anges. Certifieringsrådet ansvarar också för genomförandet av examinationsprocessens olika delar. Certifieringsrådet avger efter den förberedande muntliga examinationen en skriftlig bedömning som grund för styrelsens beslut om examination.

Examinationsnämnd

En examinationsnämnd på 3 ledamöter skall finnas. Examinationsnämnden leder den slutliga examinationen och beslutar om kandidaten är godkänd eller underkänd

En av examinationsnämndens ledamöter skall vara landstingsanknuten, en ska ha fakultetsanknytning och den tredje ska vara en internationellt ansedd auktoritet inom oral medicin. Mandattiden är tre år. SOM:s styrelse väljer löpande årligen en ledamot.

SOM:s styrelse

SOM:s styrelse beslutar om kandidaten får gå upp i examination med certifieringsrådets skriftliga bedömning som grund efter den förberedande muntliga examinationen. SOM:s styrelse utfärdar ett Certifikat i Oral medicin baserat på examinationsnämndens beslut om godkännande efter den skriftliga examinationen.

Anmälan

Den som avser att erhålla Certifiering i Oral medicin skall anmäla detta skriftligen till SOM:s styrelse. Anmälaningsformuläret (se SOM:s hemsida, www.som.nu) skall fyllas i och skickas till SOM:s sekreterare. I ansökan skall framgå uppgifter om genomgångna teoretiska och praktiska utbildningsmoment relaterade till oral medicin. Det är lämpligt att man, innan den formella anmälan sker, kontaktar någon av medlemmarna i Certifieringsrådet för rådgörning. För att få certifieras krävs medlemskap i Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM).

Kunskapskrav

Teoretiska kunskaper

Till stöd för planering av den teoretiska kunskapsinhämtningen finns en rekommenderad litteraturlista.

Kliniska kunskaper

Certifieringsrådet skall också bedöma om omfattningen av den sökandes kliniska verksamhet inom oral medicin är tillräcklig för att uppfylla kraven för certifiering.  Som en grundregel bör minst 20 % av den kliniska verksamheten (1 dag/vecka) vara kopplat till patientverksamhet av renodlad oralmedicinsk karaktär. Patientpanoramat bör också vara så varierat att kandidaten ser patienter med merparten av de diagnostiska tillstånd som tas upp i kunskapskraven.

Möte med Certifieringsrådet efter formell ansökan

Ett möte mellan den sökande och medlem i Certifieringsrådet skall ske inom tre månader från anmälningsdatum. Vid detta möte skall en individuell utbildningsplan utformas som syftar till att den sökande vid en tidpunkt inom 2 år skall kunna inleda examinationsprocessen.

Om möjligt bör certifieringskandidaten ha tillgång till en klinisk handledare. Detta kan utgöras av tidigare certifierad kollega eller specialist inom parodontologi eller käkkirurgi eller tandläkare som genomgått ST-utbildning i Orofacial Medicin (sjukhustandvård och oral medicin).

Studieperiod

Det finns ingen fastlagd litteraturlista men den sökande skall ha information om rekommenderad litteratur. Under inläsningsperioden skall den sökande tillägna sig adekvata kunskaper beträffande:

 

A. Generella kunskaper

      Kunskaper i anatomi, fysiologi, biokemi, farmakologi och immunologi av sådant djup att den sökande på ett adekvat sätt kan tillgodogöra sig litteraturen inom ämnesområdet.

B.  Diagnostik, utredning och behandling av nedanstående tillstånd.

 • Infektioner i munhålan med tonvikt på bakteriella, fungala och virala infektioner i orala slemhinnan.
 • Sjukdomstillstånd med immunologisk etiologi eller patogenes. Till sådana tillstånd hör bl.a. recidiverande aftös stomatit, lichenoida reaktioner, vesiculobullösa sjukdomar och erytema multiforme.
 • Premaligna lesioner och tillstånd i den orala slemhinnan.
 • Benigna tumörer och reaktiva lesioner i munslemhinnan.  
 • Maligna tumörer i den orala slemhinnan.
 • Sjukdomar som drabbar spottkörtlar (benigna och maligna tumörer, reaktiva tillstånd, cystor, nekrotiserande sialometaplasi, Sjögrens syndrom m.m.)
 • Orala manifestationer av internmedicinsk systemsjukdom.
 • Kännedom om dermatologiska sjukdomars manifestationer i munslemhinnan.
 • Orala manifestationer och symptom vid parafunktionella beteenden.
 • Kunskap om orofaciala smärttillstånd.
 • Dokumenterat samarbete med närliggande medicinska specialiteter.

C. Utredningsmetodik 

 • Kunskap om adekvat metodik för olika former av mikrobiologisk provtagning
 • Kunskap om indikation och tolkning av olika former av hematologisk och kemisk provtagning.
 • Förmåga att självständigt kunna ombesörja biopsitagning för histopatologisk diagnostik.
 • Adekvata kunskaper i oral patologi för att adekvat kunna tolka ett PAD-svar och diskutera svaret med ansvarig patolog.

Examinationsprocessen

För att få inleda examinationen krävs även att kandidaten har följande meriter vad avser klinisk tjänstgöring.

 • minst 2 års klinisk allmänpraktik
 • minst 2 års klinisk tjänstgöring vid klinik med oralmedicinsk verksamhet.

För examinationsprocessen ansvarar Certifieringsrådet (se ovan).

Förberedande muntlig examination

Då kandidaten enligt den individuellt upprättade studieplanen börjar närma sig examination skall Certifieringsrådet genomföra en förberedande muntlig examination.

Denna skall baseras på diskussioner av ett antal kliniska fall och vara på jämförbar nivå med den muntliga examinationen (se nedan). Det övergripande syftet är därför att avgöra om kandidaten har tillägnat sig adekvata kunskaper för att inleda examinationsprocessen.

Certifieringsrådet avfattar en skriftlig bedömning av resultatet som tillställs SOM’s styrelse.

Beslut om tillstånd för examination

Det är SOM:s styrelse som slutligt avgör om kandidaten får gå upp i examination med certifieringsrådets skriftliga bedömning som grund.

Slutlig examination

Den slutliga examinationen har en skriftlig och en muntlig del. Den slutliga examinationen leds av en Examinationsnämnd.

Kandidaten skall i samband med den skriftliga examinationen lämna in 20 dokumenterade kliniska fall (text, bilder) som ska representera patienter med oralmedicinska problem, självständigt handlagda av kandidaten under inläsningsperioden. Dessa fall skall utgöra grunden för den muntliga examinationen varför fallen bör vara beskrivna på ett sådant sätt att examinatorer och åhörare kan ta del av relevanta detaljer.

1. Skriftlig slutexamination

Denna skall genomföras minst sex veckor innan den muntliga examinationen. Den skriftliga examinationen sammanställs av Examinationsnämnden. Målsättningen med den skriftliga examinationen är att avgöra om kandidaten har tillägnat sig tillräckliga teoretiska kunskaper för att uppfylla kraven på certifiering. Tentamensfrågorna skall vara så utformade att de kan spegla den teoretiska kunskapen hos kandidaten, men också förmågan att sätta in denna kunskap i ett resonerande perspektiv.

För att bli godkänd krävs att 2/3 av frågorna är korrekt besvarade.

Efter avslutad och rättad skriftlig examination skall gemensam utvärdering av resultatet ske mellan kandidaten och certifieringsrådet.

2. Muntlig slutexamination

För att gå upp i muntlig examination krävs att den skriftliga tentamen är godkänd.

Vid den muntliga examinationen har examinatorerna möjlighet att fortsatt bedöma de teoretiska kunskaperna hos kandidaten. Den muntliga examinationen är offentlig. Det övergripande syftet med den muntliga examinationen skall dock vara att bedöma den kliniska mognaden hos kandidaten.

Beslut om godkännande

Examinationsnämnden beslutar om kandidaten är godkänd eller underkänd.

Presentation

Som ett avslutande moment ska den som godkänts i certifieringen hålla ett cirka 10-15 minuter långt föredrag rörande ett oralmedicinskt ämne i samband med Odontologisk Riksstämma eller annan aktivitet där föreningen är engagerad. Ämnesvalet är fritt och kan utgöras av något ämne som engagerat eller intresserat den certifierade.

Certifikat i Oral medicin

Den certifierade erhåller i samband med föredraget ett Certifikat som utfärdas av SOM:s styrelse.

Examinationsnämnd:

Tre ledamöter. En skall vara landstingsanknuten, en ska ha fakultetsanknytning och den tredje ska vara en internationellt ansedd auktoritet inom oral medicin. Mandattiden är tre år, men SOM:s styrelse utser löpande årligen en ledamot, som föreslås årsmötet för val

   Mats Jontell, vald för 2018 - 2020.

   Palle Holmstrup, vald för 2016 - 2018.

   Gunnar Warfvinge, vald för 2017 - 2019.

Utbildningsråd för certifieringen:

Tre ledamöter varav en ska ha fakultetsanknytning. Mandattiden är 3 år och enligt stadgarna ska styrelsen årligen utse en ledamot.

För närvarande utgörs rådet av Ulf Mattsson (sammankallande och styrelsekontakt), Kerstin Bäckman och Lena Blomstrand

 

Litteraturanvisningar, etc, se separat flik