Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Här kommer vi fortlöpande att  lägga ut information från Ämnesrådet, annan information, samt aktuella vårddokument. Det kan dels röra sig om allmän information men också om sådant som behöver diskuteras inom föreningen.

 

Ämnesrådet Orofacial Medicin

Skrivelse inskickad till Socialstyrelsen med hemställan om att Socialstyrelsen i den planerade översynen av odontologiska specialiteter även inkluderar orofacial medicin (2015-03-16), se PDF-fil nedan

 

Information i specialistfrågan

För den händelse Socialstyrelsen skulle komma att besluta om orofacial medicin som ny specialitet, har Ämnesrådet inom vår förening under en stor del av 2016, i samarbete med myndigheten, successivt arbetat fram målbeskrivningar som skulle kunna ligga till grund för en formell utbildning på specialistnivå i orofacial medicin. Arbetet har skett parallellt med motsvarande arbete i de specialistföreningar som representerar godkända specialiteter.Så som diskussionerna för närvarande förs, beräknas Socialstyrelsen skicka ut de omarbetade föreskrifterna om specialistutbildning inom odontologin (ska ersätta SOSFS 1993:4) på remiss under våren 2017.  

 

Föreningens styrelse har den 18 sep 2017 lämnat föreningens remissvar till Socialstyrelsen, se PDF-fil nedan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skydda antibiotikan

 

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. 23 myndigheter och organisationer uppmärksammar hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.
 
 
 
Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenterades inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Berättelser, grafik och fakta  på sajten www.skyddaantibiotikan.se  visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö. visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö. 
 

Stora regionala skillnader – lägst användning i Västerbotten

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 stycken på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten.
 
Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.
 

Alla kan bidra till att hejda resistensen

 Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur.  Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.
 

Om Skydda antibiotikan

23 myndigheter och organisationer står bakom Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.
 

Läs mer:

Datum för utlägg av olika dokument:

121024 - ROAG-J

121106 - Antibiotikaprofylax - nationella rekommendationer

130120 - Patientgrupper och tillstånd

130505 - Vårdprogram Stroke (SOM:s slutgiltiga vårdprogram)

150512 - Skrivelse till Socialstyrelsen med hemställan om att ha med orofacial medicin i översynen av framtida odont spec

160503 - Konsensusrekommendation 2016 avseende behandling i strålat käkben

170918 - Remissvar till Socialstyrelsen angående ny specialitet i orofacial medicin, mm.