Ämnesråd

SOM beslutade år 2014 om inrättande av Ämnesråd i Orofacial medicin. Ämnesrådet arbetar på styrelsens mandat.

Ämnesrådet skall utgöra ett arbetsutskott till föreningens styrelse och ska, i samverkan med styrelsen, utveckla ämnesområdet. Ämnesrådets uppgift är att utgöra en stöttande funktion för att ämnesområdet är väl definierat och att ämnesområdet bevakas avseende innehåll, struktur och utveckling. Ämnesrådet ska ta egna initiativ och ta upp frågor som behöver belysas. Ämnesrådet ska rapportera till SOM styrelse; förslag och eventuella aktiviteter skall förankras i SOM styrelse. SOM styrelse kan initiera och förankra frågor i ämnesrådet.

När det gäller utbildningsfrågor ska ämnesområdet verka för att på specialistnivå följa och påverka ST-utbildningen i Orofacial medicin och att därvid, när så är lämpligt, föra en dialog med regioner, myndigheter, utbildningsinstitutioner m.fl. Att påverka utvecklingen av diplomkurser och annan samverkan som gynnar ST-utveckling. Bevaka, bedöma och vid behov utveckla kompetensbeskrivning för tandläkare specialister i Orofacial medicin.
När det gäller grundutbildningsnivå tandläkare: Kartlägga och om möjligt påverka innehåll inom ämnesområdet Orofacial medicin på grundutbildningsnivå vid de odontologiska institutionerna.
Andra yrkeskategorier inom odontologin: Stödja frågor om grund- och vidareutbildning för tandsköterskor och tandhygienister inom Orofacial medicin.

Ämnesrådet skall bestå av ett antal ämnessakkunniga. Med ämnessakkunnig avses person med specifik utbildning, erfarenhet och kompetens av betydelse för ämnesområdet Orofacial medicin. Delegaterna i ämnesrådet utses av SOM styrelse. Besluten förankras vid SOM årsmöte. Medlem i föreningen kan till styrelsen nominera delegat. Förslagen behandlas av styrelsen. Mandatperioden är tre år (kalenderår) med möjlighet till förlängning. Deltagarna kan sitta högst tre mandatperioder i följd. Representanter för ST samordningsgrupp, samt SOM-ordförande sitter under den tid de innehar respektive uppdrag.

Följande områden kan, men behöver inte samtidigt, vara företrädda: ST Orofacial medicin, äldretandvårdsfrågor, beteendevetenskap, habilitering/rehabilitering, psykiatri, akutsjukvård, oral medicin, oral patologi och utbildningsfrågor.

Delegater och mandatperiod                                                                                

Martin Ljungberg (sammankallande): 2022-2024 (2:a mandat)

Jenny Wiik (övrig ledamot): 2023-2025 (3:e mandat)

Pia Skott (övrig ledamot): 2022-2024 (1:a mandat)

Gunnar Warfwinge (övrig ledamot): 2022-2023 (3:e mandat)

Angelika Lantto (övrig ledamot): 2022-2024 (1:a mandat)

Carl-Otto Brahm(övrig ledamot): 2021-2023 (2:a mandat)

Emma Ekenstråle (SOM ordförande): 2022-2024 (under ordförandetiden)