Ämnesråd

Ämnesrådet i Svensk Förening för orofacial medicin

Följande beslutades i SOM styrelse 2014-11-12 om ämnesrådets uppdrag, delegater och övrigt

Bakgrund

SOM Årsmöte beslutade 2013-11-15 att utreda förutsättningarna för inrättande av ett ämnesråd inom föreningen. En arbetsgrupp tillsattes. På grundval av arbetsgruppens utredning, som förankrats i SOM styrelse, fattade föreningsmötet 2014-05-23 beslut om inrättande av SOM Ämnesråd i Orofacial Medicin.

Uppdrag

Föreningens ändamål är enligt 1§ SOM:s stadgar bl.a. att främja vårdutveckling, utbildning och vetenskap vad avser orofacial medicin.

Ämnesrådet skall utgöra ett arbetsutskott till föreningens styrelse och ska, i samverkan med styrelsen, utveckla ämnesområdet.

Ämnesrådets uppgift är att utgöra en garant för att ämnet är väl definierat och att ämnesområdet bevakas avseende innehåll, struktur och utveckling.

Ämnesrådet ska ta egna initiativ och ta upp frågor som behöver belysas. Ämnesrådet ska rapportera till SOM styrelse; förslag och eventuella aktiviteter skall förankras i SOM styrelse.

SOM styrelse kan initiera och förankra frågor i ämnesrådet.

När det gäller utbildningsfrågor är följande av särskilt intresse:

Nivå motsvarande specialist – Innehållet i denna rubrik har i huvudsak uppnåtts i och med att ämnesområdet orofacial medicin från och med 2018-06-01 är en av Socialstyrelsen formellt godkänd specialitet (HSLF-FS 2017:77). Ämnesrådet har koncentrerat sitt arbete till denna fråga från starten. ST-utbildningen behöver dock även framgent bevakas och utvecklas (2018-10-09 Inger v Bültzingslöwen).

Att följa och påverka utvecklingen av ST-utbildning/specialitet i Orofacial Medicin och att därvid, när så är lämpligt, föra en dialog med landsting, myndigheter, utbildningsinstitutioner m.fl.

Att påverka utvecklingen av diplomkurs(er) och annan samverkan som gynnar ST-utveckling.

Bevaka, bedöma och vid behov utveckla kompetensbeskrivning för tandläkare på nivå motsvarande specialist i Orofacial Medicin.

Grundutbildningsnivå, tandläkare

Kartlägga och om möjligt påverka innehåll i ämnesområdet Orofacial Medicin på grundutbildningsnivå vid de odontologiska institutionerna.

Andra yrkeskategorier inom odontologin

Stödja frågor om grund- och vidareutbildning för tandsköterskor och tandhygienister inom vårdområdet och i samverkan med styrelsen utgöra bollplank åt respektive yrkeskategoris intresseorganisation i sådana frågor.

Delegater

Ämnesrådet skall bestå av ett antal ämnessakkunniga. Med ämnessakkunnig avses person med specifik utbildning, erfarenhet och kompetens av betydelse för ämnesområdet orofacial medicin.

Delegaterna i ämnesrådet utses av SOM styrelse. Besluten förankras vid SOM årsmöte.

Medlem i föreningen kan till styrelsen nominera delegat. Förslagen behandlas av styrelsen.

Mandatperioden är tre år (kalenderår) med möjlighet till förlängning. En tredjedel av medlemmarna väljs varje år. Deltagarna kan sitta högst tre mandatperioder i följd. Representanter för ST styrgrupp, certifieringen samt SOM-ordförande sitter under den tid de innehar respektive uppdrag. SOM-ordförande sitter på tvååriga mandatperioder, högst fyra perioder i följd (åtta år)”

Följande områden kan, men behöver inte samtidigt, vara företrädda: ST Orofacial Medicin, certifiering, äldrefrågor, beteendevetenskap, habilitering/rehabilitering, psykiatri, akutsjukvård, oral medicin, oral patologi, utbildningsfrågor.

Antalet deltagare i ämnesrådet bör maximeras till nio personer. Uppdraget som deltagare i ämnesrådet berättigar inte till arvode.

Tandläkare i SOM Ämnesråd

  • Jenny Wiik (sammankallande)
  • Johan Blomgren
  • Ulf Mattsson
  • Gunnar Warfvinge
  • Pia Gabre
  • Inger Wårdh
  • Carl-Otto Brahm
  • Martin Ljungberg
  • Wivi-Anne Sjöberg